Ač se rizikům  5G sítí v ČR věnují především alternativní media, v zahraničí je situace zcela odlišná – jeden z nejuznávanějších vědeckých časopisů, Scientific American varuje před 5G

Článek Joela M. Moskowitze nazvaný “We Have No Reason to Believe 5G Is Safe” uvádím níže v mém překladu do češtiny a doufám, že se článek objeví i v české verzi tištěného magazínu v následujících měsících.

 

 

Telekomunikační průmysl a jejich odborníci obvinil mnoho vědců, kteří zkoumali účinky záření mobilních telefonů z „vyvolávání strachu“ během příchodu bezdrátové technologie 5G. Protože většina našeho výzkumu je financována z veřejných zdrojů, věříme, že je naší etickou odpovědností informovat veřejnost o tom, co nám recenzovaná vědecká literatura říká o zdravotních rizicích vyplývajících z bezdrátového záření.

Předseda Federální komise pro komunikaci (FCC) nedávno v tiskové zprávě oznámil, že komise brzy znovu potvrdí limity vystavení vysokofrekvenčnímu záření (RFR), které FCC přijala na konci 90. let. Tyto limity jsou založeny na změně chování u potkanů ​​vystavených mikrovlnnému záření a byly navrženy tak, aby nás chránily před krátkodobými riziky zahřívání v důsledku expozice RFR (radiofrekvenční radiace)..

Od doby, kdy FCC tyto limity přijala převážně na základě výzkumu z 80. let 20. století, většina recenzovaných studií (peer-reviewed – studie zhodnocená dalšími vědci), konkrétně více než 500 studií ukázalo škodlivé biologické nebo zdravotní účinky vystavení RFR při intenzitách příliš nízkých, aby způsobilo významné zahřátí.

Více než 240 vědců, kteří publikovali přezkoumané studie na téma výzkumu biologických a zdravotních dopadů neionizujících elektromagnetických polí (EMF), citovalo tyto zdroje a podepsalo “International EMF Scientist Appeal”, který požaduje přísnější expoziční limity. Tento dokument podává následující tvrzení:

„Četné nedávné vědecké publikace ukázaly, že EMF ovlivňuje živé organismy na úrovních výrazně pod většinou mezinárodních a národních směrnic. Účinky zahrnují zvýšené riziko rakoviny, buněčný stres, nárůst škodlivých volných radikálů, genetické poškození, strukturální a funkční změny reprodukčního systému, deficit učení a paměti, neurologické poruchy a negativní dopady na celkovou pohodu člověka. Poškození jde nad rámec lidské rasy, protože se stále více objevují škodlivé účinky na život rostlin i zvířat.“

Vědci, kteří podepsali tuto výzvu, pravděpodobně představují většinu odborníků na účinky neionizujícího záření. V odborných časopisech publikovali více než 2000 příspěvků a dopisů o EMF.

Expoziční limity RFR FCC regulují intenzitu expozice s přihlédnutím k frekvenci nosných vln, ale ignorují signální vlastnosti RFR. Spolu se vzorkováním a dobou expozice zvyšují určité vlastnosti signálu (např. pulzující, polarizační), biologické a zdravotní dopady expozice. Jsou nutné nové limity expozice, které zohledňují tyto rozdílné účinky. Tyto limity by navíc měly vycházet z biologického účinku, nikoli ze změny v chování laboratorních potkanů.

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny Světové zdravotnické organizace (IARC) klasifikovala RFR v roce 2011 jako „potenciálně karcinogenní pro člověka“. V loňském roce našla studie ve výši 30 milionů dolarů provedená Národním toxikologickým programem USA (NTP) „jasný důkaz“, že dva roky expozice RFR mobilního telefonu zvýšila rakovinu u samců potkanů ​​a poškodila DNA u potkanů ​​a myší obou pohlaví. Ramazziniho institut v Itálii replikoval klíčové zjištění NTP pomocí odlišné nosné frekvence a mnohem slabšího vystavení záření mobilních telefonů v průběhu života potkanů.

Na základě výzkumu zveřejněného od roku 2011, včetně studií na lidech a zvířatech a mechanických údajů, stanovila IARC nedávno prioritu RFR, která má být v příštích pěti letech znovu přezkoumána. Protože mnoho vědců zabývajících se EMF věří, že nyní máme dostatečné důkazy, aby bylo možné RFR považovat za pravděpodobný nebo známý lidský karcinogen, IARC pravděpodobně v blízké budoucnosti zvýší karcinogenní potenciál RFR.

FDA nicméně bez provedení formálního posouzení rizik nebo systematického přezkumu výzkumu účinků RFR na zdraví nedávno v dopise FCC znovu potvrdil expoziční limity FCC z roku 1996, přičemž uvedl, že agentura

„dospěla k závěru, že žádné změny stávajících standardů jsou v tomto okamžiku nutné “

a že

„experimentální zjištění NTP by se neměla vztahovat na používání lidských mobilních telefonů.“

V dopise se uvádí, že

„dosavadní dostupné vědecké důkazy nepodporují nepříznivé účinky na zdraví lidí způsobené expozicí na nebo pod současné limity“.

Nejnovější mobilní technologie, 5G, použije poprvé milimetrové vlny kromě mikrovln, které byly používány pro starší mobilní technologie, 2G až 4G.

Vzhledem k omezenému dosahu bude 5G síť vyžadovat mobilní antény každých 100 až 200 metrů, což vystaví mnoho lidí záření o milimetrových vlnách. 5G také využívá nové technologie (např. aktivní antény schopné tvořit paprsky; fázovaná pole; masivní vícenásobné vstupy a výstupy, známé jako masivní MIMO), které představují jedinečné výzvy pro měření expozice.

Milimetrové vlny se povětšině vstřebávají několik milimetrů do lidské kůže a do povrchových vrstev rohovky. Krátkodobá expozice může mít nepříznivé dopady na periferní nervový systém, imunitní systém a kardiovaskulární systém. Z výzkumu je patrné, že dlouhodobá expozice představuje riziko především pro kůži (vzniknout může např. melanom), oči (oční melanom) a varlata (může vést k neplodnosti).

“Bezpečnostní limity FCC berou v úvahu frekvenci vln-nosičů, ale ignorují signálové vlastnosti radiofrekvenčního záření (pulsaci, polarizace), které zhoršují biologické a zdravotní dopady záření. Z toho důvodu je třeba stanovit nové limity, které berou v potaz i tyto efekty. Nadto by se měly limity odvíjet od skutečných účinků na lidský organismus, ne od změn chování laboratorních potkanů.“

Moskowitz rovněž cituje z Mezinárodní výzvy vědců k problematice elektromagnetických polí (EMF), v níž jsou rozvedeny nyní již známá nebezpečí radiofrekvenčního záření:

„Početné nové vědecké publikace ukázaly, že EMF mají vliv na živé organismy už při intenzitě, která ani nedosahuje limitních úrovní stanovených většinou národních i mezinárodních směrnic. EMF mohou vyvolat rakovinu, buněčný stres, nárůst množství škodlivých volných radikálů v tkáních, genetická poškození, strukturální a funkční změny reprodukčního systému, poškození paměti a schopnosti učení, neurologické poruchy a jiné negativní dopady na lidské tělo a psychiku. Újma se zdaleka netýká jen člověka, neboť existuje mnoho vědeckých důkazů škodlivého působení EMF na rostlinný a živočišný život.“

Moskowitz dodává, že

„vědci, kteří podepsali tuto výzvu, zřejmě tvoří většinu expertů na účinky neionizujícího záření. V součtu publikovali více než dva tisíce studií a odborných článků ve vědeckých periodicích.“

Pobízí politiky a čtenáře, aby vzali v potaz váhu více než pěti set recenzovaných studií, z nichž vyplývá, že nežádoucí biologické účinky radiofrekvenčního záření se objevují už při intenzitách, jež neprovází podstatné zahřátí tkáně, a vyjadřuje přesvědčení, že před plošným nasazením sítě 5G je nutné provést další důkladné studie.

Jinými slovy, vědecká „porota“ se nad škodlivými účinky RFR chytá za hlavu už teď a regulační orgán FCC naprosto selhává při svém úkolu nadřadit bezpečí veřejnosti nad zájmy telekomunikačního průmyslu.

Moskowitz upozorňuje na propagandistickou stránku veřejné debaty a konstatuje smutný fakt, že mluvčí příslušných společností a úředníci pověření dohledem bagatelizují nepohodlné názory jako šíření paniky, vzhledem k němuž zůstává odpovědnost veřejně hovořit o těchto problémech na vědecké komunitě.

„Zástupci telekomunikačního průmyslu a jejich experti už vícekrát obvinili vědce, kteří zkoumají účinky záření z mobilních telefonů, z šíření paniky kvůli nástupu bezdrátové technologie 5G. Jelikož je velký díl našeho výzkumu financován z veřejných prostředků, věříme, že máme morální odpovědnost informovat veřejnost o tom, co nám odborně recenzovaná vědecká literatura sděluje o rizicích bezdrátového záření.“

Byl pro Vás příspěvek zajímavý?

Prosím, klikněte na hvězdičku pro ohodnocení!

Průměrné hodnocení 5 / 5. Počet hlasů: 5

Zatím nehodnoceno! Buďte první, kdo příspěvek ohodnotí 🙂

Když jste náš příspěvek považovali za zajimavý...

Prosím, sledujte nás na sociálních médiích!

Vaše hodnocení nás vede k zamyšlení: Co bychom mohli zlepšit?

Prosím, pomozte nám vylepšit tento příspěvek!

Jak můžeme vylepšit tento příspěvek? Budeme rádi za podnětné připomínky a uvedení kontaktního emailu, abychom se Vám mohli ozvat.