Zveřejňujeme překlad studie Mechnikova Vědecko výzkumného institutu mikrobiologie, vakcín a sér v Charkově (tehdejší SSSR) z roku 1977, přeloženou Radkem Pechem. Deklasifikována byla až v roce 2012, což je ale stále osm let, po které měla možnost “aliance pštrosů” (ICNIRP, mobilní operátoři, ČTÚ, SZÚ a všichni proponenti dalšího rozšiřování elektromagnetického záření) materiály prostudovat. Proč nám tedy tvrdí, že důkazy o možné škodlivosti neexistují? Překlad níže a pod ním i sken oficiálního překladu do angličtiny. Pro laickou veřejnost dodáváme, že 26 GHz (součást 5G sítě v ČR) je v přepočtu na délku rádiové vlny 11,53 milimetrů a nelicencovaná 60 GHz síť pak 5 milimetrů (níže uvedená studie se věnovala frekvencím 5 až 8 milimetrů).

Odtajněné a schválené ke zveřejnění 10.05.2012: CIA-RDP88B01125R000300120005-6 JEN PRO ÚČELY VLÁDY UDC 612.014.424.5

BIOLOGICKÝ EFEKT MILIMETROVÝCH RADIOVLN

Kiev LÉKAŘSKÁ ZPRÁVA v Ruštině č. 3, 1977 pp 116-119 [Článek napsán N.P. Zalyubovskayou, Mechnikův Vědecko výzkumný institut mikrobiologie, vakcín a sér, Charkov]

Morfologické, funkční a biochemické studie prováděné na lidech a zvířatech ukázaly, že milimetrové vlny způsobily změny v těle projevující se strukturálními změnami v kůži a vnitřních orgánech, kvalitativními a kvantitativními změnami složení krve a kostní dřeně, a změnami podmíněné reflexní aktivity, dýchání tkání, aktivity enzymů účastnících se procesu tkáňového dýchání a metabolismu nukleů. Míra nepříznivého účinku milimetrových vln závisela na délce záření a na individuálních charakteristikách organismu.

Všudypřítomné šíření rádiových vln, rozhlasového vysílání a televize přispívá ke vzniku nového fyzického faktoru – elektromagnetických vln rádiového frekvenčního rozsahu. V posledních letech bylo zjištěno, že radiové vlny různých rozsahů mají nepříznivý vliv na organismus. Údaje z literatury (A. G. Subbota, 1970; N. V. Tyagin, 1971; B. A. Chukhlovin, I973; M. I. Yakovleva, 1973; In. D. Dumanskiy et al, 1975) svědčí o tom, že dlouhodobý pobyt v podmínkách působení rádiových vln (dm a cm rozsahu) vede ke změně funkcí nervového, kardiovaskulárního a jiného systému organismu, s vývojem charakteristického komplexu příznaků, které umožňují mluvit o tzv. zvláštní nosologické formě nemoci – nemoci z rádiových vln (M. N. Sadchikova, 1973). V literatuře však není téměř žádná informace o biologickém účinku rádiových kmitočtů milimetrového rozsahu, ačkoli tento rozsah je v technologii široce používán a otázka jeho biologické aktivity tak získala zvláštní naléhavost.

Cílem předkládaného výzkumu bylo studium fyziologických a biochemických procesů závisejících na základě změn, ke kterým dochází u zvířat v důsledku působení rádiových vln v rozmezí 5 až 8 mm, při hustotě toku energie 1 miliwatt/cm2. Výzkumy byly prováděny na potkanech druhu Wistar a myší druhu CBA, ozářených po dobu 15 minut denně v průběhu 60 dnů v objemovém rezonátoru experimentálního zařízení pracujícího na základě generátoru typu OV-12.

Studium morfologických, funkčních a biochemických ukazatelů, které hrají zásadní roli při tvorbě reakcí organismu, odhalilo různé poruchy u experimentálních zvířat.

Jak je známo, energie milimetrových vln je díky své slabé penetrační schopnosti absorbována primárně a hlavně kůží. Naše výzkumy ukázaly, že na kůži ozářených zvířat byla pozorována deformace receptorového aparátu a dobře vyjádřené změny reaktivního charakteru. Ve vrstvě kůže se správně objevily svazky nervových vláken s hypertrofií části vlákna a řezy s demyelinizací. V dermis byly mezi kolagenovými vlákny malé kmeny různé tloušťky, jejichž nervové vodiče byly v jednotlivých případech fragmentovány a v povrchových vrstvách byly pozorovány jevy demyelinizace.

Jak ukázaly výsledky histomorfologické analýzy, ve funkčně aktivních strukturách tkáně myokardu, jater, ledvin a sleziny byly nalezeny poruchy hemodynamiky s narušením propustnosti vezikulárních membrán, výskytem mikro-nekrózy a následné tkáňové dystrofie. Kromě toho byly odhaleny kvalitativní a kvantitativní posuny v erytrocytickém a leukocytárním složení krve ozářených zvířat, což ukazuje na potlačení hemopoietické funkce kostní dřeně a lymfatického systému. Ve složení červené krve byla zaznamenána eozinofilie, neutrofilie a lymfopenie, a bylo pozorováno snížení hladiny hemoglobinu a snížení počtu erytrocytů, což bylo do značné míry určeno retencí erytrocytů v kostní dřeni. U posledně jmenovaných došlo ke zvýšení počtu erytroblastických buněk a ke snížení počtu buněk leukoblastické řady.

Stupeň postižení působením milimetrových vln nízké intenzity závisí na celkovém stavu organismu a zjevně není tak velký, protože pozorované poruchy jsou zejména reversibilní (vratné, schopné zpětného procesu).

Charakteristickým rysem biologického účinku rádiových vln byly změny stavu různých úseků centrálního a vegetativního nervového systému, které se přímo či nepřímo týkají poruch základních funkcí organismů (M. I. Yakovlev, 1973).

Jako výsledek průzkumů prováděných na zvířatech ozářených milimetrovými vlnami, byly zjištěny poruchy podmíněné reflexní aktivity:

  • oslabení stimulačního procesu, zmenšení velikosti latentního období v reakci na různé podmíněné podněty (světlo, hluk nebo bolest) a potlačení diferenciačních reakcí. Poruchy stimulačních a inhibičních procesů, které se projevují u zvířat během opakovaných účinků milimetrových rádiových vln, lze považovat za potlačení funkce centrálního nervového systému, i když rozvinutá inhibice může být spojena s ochrannou kompenzační reakcí organismu v reakci na ozáření.

V krevní plazmě ozářených zvířat byl obsah 17-oxykortikosteroidů, v případě (22,64 – 2,18 mkg na 100 ml plazmy ozářeného a 14,98 – 2,01 mkg neozářeného. Spolu s tím v kůře nadledvin krys ozářených milimetrovými vlnami klesla hladina kyseliny askorbové o 32%. Funkční změny stanovené v obsahu 17-osc v krevní plazmě a kyseliny askorbové v kůře nadledvin ozářených zvířat naznačují vliv milimetrových rádiových vln na centrální složky systému hypothalamus-hypofýza-nadledviny se zapojením řady humorálních komponent.

Provedená šetření ukázala, že u zvířat podrobených působení milimetrových rádiových vln došlo ke změně obsahu a poměru katecholaminů: v krvi vzrostla koncentrace, v hypotalamu se zvýšil obsah adrenalinu a hladina noradrenalinu se snížila, v mozkové kůře došlo k mírnému přerozdělení katecholaminů, v adrenálních žlázách se obsah adrenalinu zdvojnásobil a hladina noradrenalinu klesla o 11% ve srovnání s hladinami u neozářených zvířat. Koncentrace adrenalinu v nadledvinách zůstala zvýšena o 60% 10 dní po ukončení ozařování. Získané výsledky ukazují dobře vyjádřené změny metabolismu katecholaminů vlivem milimetrových vln jak v hormonálních, tak v sympatetických složkách sympateticko-adrenálního systému a také odrážejí změny funkční aktivity jeho hormonálních a mediátorových složek.

Hlavní množství energie v tkáních a orgánech živočišných organismů, jak je známo, se uvolňuje během biologické oxidace organických látek, v tomto případě se jeho větší část hromadí ve formě makroergií. Procesy bioenergetiky, které se vyskytují hlavně v mitochondriích s přímou účastí respiračních enzymů, které dosahují terminálního stadia biologického okysličení, mají univerzální význam a zajišťují funkční aktivitu orgánů a tkání, syntézu proteinů a nukleových kyselin, tvorbu některých meziproduktů výměny atd.

Provedená šetření ukázala, že ozařování zvířat milimetrovými vlnami způsobilo změny procesů okysličené fosforylace v játrech, ledvinách, srdci a mozku zvířat. Ozařování inhibovalo rychlost spotřeby kyslíku mitochondriemi orgánů v aktivním fosforylačním stavu a zpomalilo rychlost dýchání po vyčerpání ATP. V játrech a ledvinách ozářených zvířat klesla intenzita fosforylace o 64%, hodnoty respiračních kontrol se snížily o 26 a 28% a změny byly méně zastoupeny v srdci a mozku.

Zjištěné poruchy procesu konjugované okysličovací fosforylace v mitochondriích ozářených zvířat svědčí o potlačení výměny energie a mohou být výsledkem změn v řetězci přenosu elektronů. Vyjádřená hypotéza byla potvrzena výsledky zkoumání aktivity enzymů účastnících se procesů tkáňového dýchání. V mitochondriích jater ozářených zvířat se aktivita sukcinátdehydrogenázy zvýšila o 34% a aktivita cytochromoxidázy se snížila o 37%. Tato data svědčí o destrukci cytochromového řetězce.

V systému zásobování enzymů buněčnou energií je velmi důležitá role ATPáz regulujících procesy tvorby a využití energie makroergů (V. P. Skulachev, 1969). Provedená šetření odhalila v mitochondriích jater ozářených zvířat zvýšení aktivity ATPázy o 63% ve srovnání s podobnými ukazateli pro neozářené. V takovém případě v játrech a slezině u mnohokrát ozářených zvířat milimetrovými vlnami došlo ke snížení obsahu adenylnukleotidů o 61 a 68%.

Zkoumání vlivu milimetrových vln na stav nukleové výměny ukázalo, že v játrech, slezině, ledvinách, plicích a srdci došlo ke snížení obsahu nukleových kyselin a potlačení poměru 14 C-thymidinu v DNA a 14 C-uridinu v RNA. Při porovnání výsledků kvantitativního stanovení nukleových kyselin bylo zjištěno, že poměr inkluze předchůdce u RNA a její obsah v orgánech se mění méně než u DNA. Změna koncentrace nukleových kyselin byla více vyjádřena v játrech, slezině a ledvinách než v srdci a plicích. Spolu se snížením obsahu nukleových kyselin se množství produktů rozpustných v kyselině v játrech a slezině u ozářených zvířat zvýšilo o 35 a 43% a aktivita ribonukleázy a DNAázy se zvýšila o 50%.

Vlivem rádiových vln se změnilo proteinové spektrum krevního séra (snížil se obsah albuminu a zvýšil se počet globulinů, což vedlo ke snížení hodnoty koeficientu albumin-globulin) a počet volných aminokyselin se snížil o 22%. Indikátorem snížené úrovně syntézy proteinů v ozářených zvířatech bylo také zavedené snížení míry inkluze 14 C-methioninu u proteinů jater, sleziny, lymfatických uzlin a brzlíku. Prezentovaná data svědčí o podstatných změnách metabolismu bílkovin, ke kterým dochází pod vlivem vícenásobného ozařování zvířat milimetrovými rádiovými vlnami. Je zřejmé, že snížení obecné energetické hladiny vyskytující se v organismu vlivem milimetrových rádiových vln mělo vliv na tvorbu makroergů a způsobilo potlačení všech funkcí organismu, včetně potlačení syntetických procesů, ale zejména metabolismu nukleoproteinů, což je velmi náročné na spotřebu energie.

Provedená experimentální šetření byla porovnána s pozorováním zdravotního stavu 97 osob pracujících s generátory milimetrových rozsahů na základě systematického provádění biochemických analýz. Získaná data potvrdila existenci vlivu rádiových vln na stav metabolických procesů v organismu, byly odhaleny zejména změny indikátorů metabolismu bílkovin a uhlohydrátů, a byly zjištěny poruchy indikátorů imunobiologické reaktivity a krevního systému.

Provedená šetření tedy ukazují vysokou biologickou aktivitu a nepříznivý vliv milimetrových rádiových vln na organismus. Exprese biologických reakcí se zvyšovala se zvyšováním doby ozařování a závisela na individuálních charakteristikách organismu.

BIBLIOGRAFIE

  1. Dumanskiy, Yu. D., Serdyuk, A. M. a. Los, I.P. “Vliyaniye elektromagnitnykh poley radiochastot na cheloveka” [Vliv elektromagnetických polí rádiových frekvencí na člověka]. Kyjev, 1975.
  2. Sadchikova, M.N. In: „Biologicheskiye effects mikrovoln i ugroza zdorov ́yu“ [Biologické účinky mikrovlny a ohrožení zdraví]. Varšava, 1973.
  3. Skulachov, V. P. “Akkumlyatsiya energie v kletke” [Akumulace energie v buňce]. Moskva, 1969.
  4. Subbota, A.G. In: „Vliyaniye SVCh-izlucheniy na organizm cheloveka i zhivotnykh“ [Vliv vysokofrekvenčního záření na organismy člověka a zvířat]. Leningrad, 1970.
  5. Tyagin, N. V. “Klinicheskiye aspekty oblucheniya SVCh-diapazona” [Klinické aspekty radiace v superhigh frekvenčním rozsahu]. Leningrad, 1971.
  6. Chukhlovin, B. N. In: “Mediko-biologicheskiye problemy SVCh-izlucheniy” [Lékařské a biologické problémy vysokofrekvenčního záření]. Leningrad, 1966.
  7. Yakovleva, M. I. “Fiziologicheskiye mekhanizmy deystviya elektromagnitnykh poley” [Fyziologický mechanismus účinku elektromagnetických polí]. Leningrad, 1973.

 

COPYRIGHT: Lékařská Zpráva 1977 2174

Download the PDF file .

Byl pro Vás příspěvek zajímavý?

Prosím, klikněte na hvězdičku pro ohodnocení!

Průměrné hodnocení 5 / 5. Počet hlasů: 8

Zatím nehodnoceno! Buďte první, kdo příspěvek ohodnotí 🙂

Když jste náš příspěvek považovali za zajimavý...

Prosím, sledujte nás na sociálních médiích!

Vaše hodnocení nás vede k zamyšlení: Co bychom mohli zlepšit?

Prosím, pomozte nám vylepšit tento příspěvek!

Jak můžeme vylepšit tento příspěvek? Budeme rádi za podnětné připomínky a uvedení kontaktního emailu, abychom se Vám mohli ozvat.