Zveřejňuju zde text Severské výzvy v rámci spolupráce s jejími autory. Stejně jako již učinili někteří kolegové z naší organizace Evropané za bezpečná připojení, požádáme v nejbližší době české regulační orgány o vyjádření k zásadním otázkám, které Severská výzva uvádí.

Znění Severské výzvy

V posledních letech došlo k prudkému nárůstu expozice lidí pulznímu mikrovlnnému záření z bezdrátových technologií, zejména v důsledku zavádění 5G. Kromě rostoucího počtu základnových stanic dochází k instalaci milionů tzv. „smart“ bezdrátových vodoměrů a elektroměrů. Děje se tak i navzdory tomu, že neexistuje jakýkoliv výzkum, který by prokázal, že technologie 5G a bezdrátové vodoměry a elektroměry, které jsou lidem vnucovány do jejich vlastních domovů, nejsou škodlivé pro lidské zdraví a životní prostředí. Ve stejné době přitom první dvě stávající studie o účincích 5G prokázaly, že základnové stanice 5G způsobují nepříznivé zdravotní účinky u lidí a že záření 5G poškozuje neurony v mozku při pokusech na zvířatech. Pozorované poškození mozku by nakonec mohlo vést k Alzheimerově chorobě a dalším neurologickým onemocněním.

Současně s tímto prudkým nárůstem expozice záření se stále uplatňují pravidla, tzv. doporučené hodnoty, pro přípustné záření, která vycházejí ze značně zastaralého přístupu z 50. let 20. století. Tyto doporučené hodnoty chrání člověka pouze před škodlivými účinky vyvolanými prudkým oteplením. To znamená, že lidé nejsou vůbec chráněni před celou řadou škodlivých účinků, jako je rakovina, poškození DNA, oxidační stres a neurologické účinky, u nichž věda opakovaně prokázala, že se projevují při úrovních hluboko pod těmito doporučenými hodnotami. Současné doporučené hodnoty nechrání živý organismus před škodlivými účinky.

Zastupujeme organizace, které již mnoho let spolupracují s výzkumníky a/nebo sledují aktuální vědecký výzkum v této oblasti. Stále dostáváme nová svědectví lidí, kteří začali trpět špatným zdravotním stavem poté, co byly v jejich blízkosti nainstalovány základnové stanice 5G nebo bezdrátové vodoměry a elektroměry. Vzhledem k tomu, co je dnes známo o rizicích této technologie, musí být považováno za porušení lidských práv, jestliže je lidem vnuceno, aby byli vystavováni tomuto škodlivému záření ve svých vlastních domovech bez jejich informovaného souhlasu.

Jsme hluboce znepokojeni a požadujeme, aby byla neprodleně přijata následující opatření:

  1. Musí být vypracovány nové hodnoty expozičních limitů, které budou chránit před veškerými prokázanými zdravotními a environmentálními riziky na úrovních tisíckrát nižších, než jsou současné referenční hodnoty. To musí být provedeno odborníky, kteří nejsou napojeni na zainteresovaný průmysl, a zástupci vědecké obce, kteří prokázali, že rizika jsou značná i při hodnotách hluboko pod současnými referenčními hodnotami.
  2. Zavádění 5G musí být zastaveno, dokud nezávislá komise neprozkoumá veškerá rizika. Vyhodnocení rizik spojených s 5G musí opět provést odborníci, kteří nemají vazby na dotyčný průmysl, a se zástupci té části vědecké komunity, která rizika označila za významná.
  3. Aby se předešlo újmám na zdraví, musí být zajištěno vzdělávání o rizicích na všech úrovních společnosti. To se týká například zdravotnictví, škol, předškolních zařízení a široké veřejnosti.
  4. K ochraně lidského zdraví a životního prostředí se použijí ty nejlepší dostupné postupy. Přednost musí mít drátové technologie, které minimalizují škodlivé záření.

Souvislosti

Měření ukazují strmý nárůst záření

Měření provedená na jaře 2021 v rámci mezinárodního společného projektu ukázala, že záření ve městech výrazně vzrostlo, přičemž špičkové hodnoty (impulsy) dosahují mezi 200 000 a více než 1 milionem mikroWattů na metr čtvereční (μW/m²).1 Vědecká studie uvádí, že na Skeppsbronu ve Stockholmu byly naměřeny úrovně přesahující 2 miliony μW/m²2.2 To jsou hodnoty, které výrazně překračují úrovně, o nichž je již 50 let známo, že způsobují nepříznivé účinky na lidské zdraví, dříve známé jako mikrovlnný syndrom.3.4 V doposud první případové studii zdravotních účinků 5G bylo zjištěno, že 5G způsobuje extrémní nárůst záření v obydlí přímo pod základnovou stanicí 5G. Záření se zvýšilo z 9 000 na 1 690 000 μW/ m² (maximální špičková hodnota). Naprosto chybí výzkum, který by prokazatelně doložil, že tyto vysoké úrovně nezpůsobují při dlouhodobější expozici celého těla zdravotní potíže.

Škodlivé účinky se ukázaly ve velkém měřítku.

Zavádí se 5G, které násilně vystavuje lidi mikrovlnnému záření v jejich vlastních domovech bez jejich vědomého souhlasu, přestože zcela chybí výzkum, který by prokázal, že 5G je pro lidské zdraví bezpečné. To je naprosto nepřijatelné.

Teprve v roce 2022, kdy již dva roky probíhá zavádění, budou zveřejněny první dvě studie o dopadech 5G. Obě ukazují na závažné účinky. První, případová studie, ukázala, že základnová stanice 5G způsobila extrémní zvýšení radiace v domácnosti. Obyvatelé trpěli během několika dní typickými příznaky vystavení mikrovlnnému záření, včetně vážných poruch spánku, závratí, kožních potíží, problémů se soustředěním, hučení v uších, zhoršené krátkodobé paměti, zmatenosti, únavy, sklonu k depresím, srdečních a plicních příznaků (bušení srdce, tíha na hrudi).5 Tyto příznaky byly ve výzkumu prokázány již před 50 lety jako účinek vystavení mikrovlnnému záření a ve vědecké literatuře byly označeny jako mikrovlnný syndrom.

Druhá studie o účincích 5G byla zveřejněna v říjnu 2022. Studie ukázala, že u pokusných zvířat vystavených 5G došlo ke zvýšenému výskytu poškození neuronů a nárustu oxidačního stresu v mozku. To jsou účinky, které by podle vědců mohly v konečném důsledku vést k degenerativním onemocněním, jako je demence. Kromě toho byly nepříznivě ovlivněny hormony, které mají ochranný účinek na mozek.6

Z vědeckého přezkumu dostupných vědeckých poznatků, který si nechal vypracovat Evropský parlament, vyplynulo, že záření 5G a dalších bezdrátových technologií “pravděpodobně” může způsobovat rakovinu a že existují jasné důkazy o poškození mužské plodnosti a patrně i reprodukční schopnosti žen.7 Výzkum rovněž rozsáhle prokázal, že záření z předchozích generací bezdrátových technologií způsobuje oxidační stres, poškození DNA, rakovinu, škodlivé účinky na životní prostředí a zdraví. mozek, změny chování a zvýšené riziko nádorů mozku a rakoviny štítné žlázy v důsledku používání mobilních telefonů.8,9

Katastrofální důsledky pro divokou zvěř

Pokračující dramatický nárůst expozice lidstva mikrovlnnému záření z bezdrátových technologií by měl vést k závažným negativním důsledkům v podobě zhoršení veřejného zdraví a škodlivých účinků na rostliny, hmyz, ptáky a další živočichy. Vědecký výzkum stále více prokazuje, že záření je pro člověka a další biologické organismy škodlivé i při hodnotách, které se nacházejí výrazně pod úrovněmi schválenými příslušnými severskými orgány. Výzkumná zpráva s 1200 odkazy dospěla k závěru, že vzrůstající úroveň záření v našem životním prostředí může mít katastrofální důsledky pro volně žijící živočichy, zejména ptáky a hmyz.10

Zastaralá doporučení umožňují nebezpečnou expozici

Vědci, lékaři a zvolení představitelé již léta vyzývají vlády, aby zavedly pravidla, která by umožňovala pouze mnohem nižší expozice, ne více než 1-100 μW/m²12, a aby došlo ke přehodnocení současných doporučených hodnot, které jsou pro ochranu před prokázanými zdravotními riziky zcela nedostačující.

16 předních světových odborníků z nové Mezinárodní komise pro radiologickou ochranu ICBE-EMF dospělo k závěru, že současné pokyny vypracované kontroverzní organizací ICNIRP jsou založeny na zastaralých a chybných domněnkách, že záření může poškodit zdraví pouze tehdy, je-li tak intenzivní, že zahřeje tkáň ve velmi krátkém čase. Mnoho škodlivých účinků bylo prokázáno již při úrovních výrazně nižších, než uvádějí uvedená doporučení.8

Lékaři, vědci a zvolení představitelé vyzývali k zajištění lepší ochrany.

V roce 2017 byla zveřejněna výzva 5G Appeal (www.5Gappeal.eu). Skrze výzvu, kterou dosud podpořilo více než 400 lékařů a vědců z celého světa, je apelováno na osoby zodpovědné za tvorbu legislativy, aby zastavily zavádění 5G kvůli riziku vážných následků pro lidské zdraví, dokud tato rizika nebudou prošetřena vědci bez vazeb na průmysl.13

V roce 2015 byla spuštěna výzva EMF Scientist Appeal (www.emfscientist.org), kterou dosud podepsalo 256 vědců zabývajících se výzkumem elektromagnetických polí. Požadují, aby byli lidé lépe chráněni před riziky této formy záření, a to úpravou expozičních limitů pro povolené záření a informováním veřejnosti i lékařských profesí o těchto rizicích.11

V roce 2011 Parlamentní shromáždění Rady Evropy doporučilo, aby členské státy usilovaly o udržování co nejnižší úrovně záření ve společnosti obecně (princip ALARA) a aby snížily (tj. zpřísnily) povolený expoziční limit záření na 100 ze současných extrémně vysokých 10 000 000 μW/ m². Dětem a dalším zranitelným osobám by měla být poskytnuta zvláštní ochrana. Vlády byly rovněž vyzvány, aby zajistily, že veřejnost bude rozsáhle informována o zjištěných rizicích.

Úřady ignorují rizika a potřebu silnější ochrany

Navzdory výzkumu a opakovaným výzvám vědecké obce, lékařů a volených zástupců odpovědné orgány i nadále ignorují stále jasnější obraz tohoto rizika. Argumentují tím, že současné značně zastaralé expoziční limity, které umožňují vystavovat lidi škodlivému záření, by měly dostačovat k jejich ochraně. Na podporu svého postoje se úřady opírají o malou skupinu odborníků, kteří nepředstavují vědeckou komunitu jako celek a přičemž většina z nich má vazby na telekomunikační společnosti.14,15

 

Mona Nilsson, Radiation Protection Foundation, Švédsko

Lennart Hardell, Research Foundation Environment and Cancer, Švédsko

Marianne Ketti, National Association for Sensitivity to Electricity, Švédsko

Nigel Wells, Environmental Association The Wave Breaker, Švédsko

Rainer Nyberg, Finnish Radiation Protection, Finsko

Jussi Hirvi, Electricity Sensitive People of Finland, Finsko

Sissel Halmøy and Thomas J. Middelthon, Folkets Strålevern, Norsko

Solveig Glomsrød, FELO, Norsko

Pernille Schriver, Council for Safe Telecommunications, Dánsko

 

Odkazy:

1 https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2021/05/11/matningar-av-mikrovagsstralning-fran-basstationer-i-fem-svenska-stader

2 Koppel T, Ahonen M, Carlberg M, Hardell L. Velmi vysoké radiofrekvenční záření v Skeppsbron ve švédském Stockholmu z antén základnových stanic mobilních telefonů umístěných v blízkosti hlavy chodců. Environ Res. 2022;208:112627. doi: 10.1016/j.envres.2021.112627 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935121019289?via%3Dihub

3 Marha K, Musil J, Tuhá H. Elektromagnetické pole a životní prostředí. San Francisco Press Inc. 1971.

4 Carpenter D. Mikrovlnný syndrom neboli elektrohypersenzitivita: historické souvislosti. Rev Environ Health 2015;30:217-222. https://doi.org/10.1515/reveh-2015-0016

5 Hardell L., Nilsson M. Mikrovlnné záření ze základnových stanic na střechách způsobilo zdravotní příznaky odpovídající mikrovlnnému syndromu. Medical Access 1:2022 https://ehtrust.org/study-5g-causes-microwave-syndrome/

6 Bektas H, Algul S, Altindag F, Yegin K, Akdag MZ, Dasdag S. Vliv radiofrekvenčního záření 3,5 GHz na hladinu ghrelinu, nesfatinu-1 a irisinu v diabetických a zdravých mozcích; J Chemical Neuroanatomy Vol 126, December 2022, 102168. https://doi.org/10.1016/j.jchemneu.2022.102168

7 EPRS | Výzkumná služba Evropského parlamentu; Dopad 5G na zdraví; https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf

8 Mezinárodní komise pro biologické účinky elektromagnetických polí (ICBE-EMF). Environ Health 2022; 21:92. https://doi.org/10.1186/s12940-022-00900-9

9 https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2022/10/18/ny-stralskyddskommission-stoppa-5g-utbyggnaden-och-skydda-manniskor-och-miljo-battre-mot-stralningsrisker/

10 Levitt BB, Lai HC, Manville AM. Účinky neionizujících elektromagnetických polí na flóru a faunu, část 1. Zvyšující se úrovně elektromagnetických polí v životním prostředí. Rev Environ Health. 2021 May 27;37(1):81-122. doi: 10.1515/reveh-2021-0026. PMID: 34047144. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34047144/

11 Rada Evropy, PACE: Potenciální účinky elektromagnetických polí a jejich vliv na životní prostředí. https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994

12 Belyaev I, Dean A, Eger H, Hubmann G, Jandrisovits R,Kern M, et al. Pokyny EUROPAEM 2016 pro prevenci, diagnostiku a léčbu zdravotních problémů a nemocí souvisejících s EMP. Rev Env Health 2016; 31:363-397. DOI 10.1515/reveh-2016-0011 https://europaem.eu/en/library/articles/europaem-emf-guideline-2016

13 Hardell L, Nyberg R. Výzvy, které se týkají nebo netýkají moratoria na zavádění páté generace, 5G, pro mikrovlnné záření. Mol Clin Oncol. 2020 Mar;12(3):247-257. doi: 10.3892/mco.2020.1984. PMID: 32064102; PMCID: PMC7016513; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7016513/

14 Hardell L, Nilsson M, Koppel T, Carlberg M. Hlediska týkající se pokynů Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) 2020 o radiofrekvenčním záření. J Cancer Sci Clin Ther 2021; 5: 250-285. https://www.fortunejournals.com/articles/aspects-on-the-international-commission-on-nonionizing-radiation-protection-icnirp-2020-guidelines-on-radiofrequency-radiation.pdf

15 Buchner K, Rivasi M. Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením: Střety zájmů, ovládnutí korporacemi a snaha o zavedení sítě 5G. Brussels June 2020. https://ehtrust.org/wp-content/uploads/ICNIRP-report-FINAL-JUNE-2020.pdf

 

Byl pro Vás příspěvek zajímavý?

Prosím, klikněte na hvězdičku pro ohodnocení!

Průměrné hodnocení 5 / 5. Počet hlasů: 16

Zatím nehodnoceno! Buďte první, kdo příspěvek ohodnotí 🙂

Když jste náš příspěvek považovali za zajimavý...

Prosím, sledujte nás na sociálních médiích!

Vaše hodnocení nás vede k zamyšlení: Co bychom mohli zlepšit?

Prosím, pomozte nám vylepšit tento příspěvek!

Jak můžeme vylepšit tento příspěvek? Budeme rádi za podnětné připomínky a uvedení kontaktního emailu, abychom se Vám mohli ozvat.